Общи условия относно предоставянето на услугата „Пощенски паричен превод“ от “Деливъри Солюшънс“ ЕООД

 

 

I. Общи разпоредби:

 

1.1   Тези общи условия („Общи условия“ или само „Условия“), ведно с всички допълнителни споразумения, сключени към тях, като Заявление за пощенски паричен превод, Разписка, договор или друг документ, в който са отразени индивидуално договорени условия между страните, ако е приложимо, уреждат договорните отношения между „Деливъри Солюшънс“ ЕООД, като доставчик на пощенската услуга „Пощенски паричен превод“ и Клиентите, които предоставят в Точка за достъп до мрежата на Пощенския оператор парична сума в брой и нареждат на Пощенския оператор писмено или по електронен път пълната предадена сума да се изплати в брой на посочен от Клиента Получател без никаква удръжка.

 

1.2   Договорът между страните се счита за сключен с приемането на Пощенския паричен превод („ППП“) от Пощенския оператор в съответната Точка за достъп. От момента на сключването на договора за Пощенски паричен превод („Договорът“) между страните се прилагат настоящите Общи условия, които имат обвързващо действие за тях, освен ако не е уговорено друго. Прилагането на Условията при договорите с потребители-физически лица, по смисъла на Закона за защита на потребителите, се потвърждава писмено от Потребителя чрез подписване на съответните документи при предаване на ППП на Пощенския оператор. При бизнес доставките, при които Клиентът действа в професионално качество („B2B“), се приема, че Подателят е запознат с общите условия и ги приема, ако не възрази незабавно срещу тяхното прилагане.

1.3   Със заявяването на услугата Пощенски паричен превод чрез Пощенския оператор, Клиентът изрично се съгласява, че всяка от договорените услуги може да бъде предоставена чрез подизпълнители на Оператора, като последният запазва своята договорна отговорност към Клиента.

1.4   Тези Общи условия се публикуват на уебсайта на Пощенския оператор sameday.bg и също така екземпляр от тях се поставя на лесно достъпно и видно от Клиентите място във всички Точки за достъп на Пощенския оператор.

 

1.5   Индивидуалните договори, сключени между Пощенския оператор и Клиента, имат превес над Общите условия.

 

    II.     Дефиниции:

 

    „Пощенски паричен превод“ („ППП“) означава пощенска услуга, при която в Точката за достъп до мрежата на Пощенския оператор, лицензиран по чл. 39, т. 3 от Закона за пощенските услуги, Подателят подава парична сума в брой и нарежда на Пощенския оператор по електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на Получателя без никаква удръжка;

 

2.1  Пощенски оператор” или само „Оператор“ означава “Деливъри Солюшънс“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206957949, със седалище и адрес на управление: гр. София, България, п.к. 1750, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40, ет. 2, както и всеки негов Подизпълнител, в качеството му на лице, с което е сключен Договор за предоставяне на ППП в съответствие със закона;

 

2.2  Пощенска мрежа” е съвкупност от организационно и технологично свързани помежду си звена и средства, които могат да включват стационарни и/или мобилни пощенски станции, пощенски агентства и изнесени пощенски гишета, разменни и сортировъчни центрове и възли, транспортни и технически средства, изградени и използвани с цел извършване на пощенски парични преводи;

 

2.3  Точкa за достъп” е мястото за достъп до пощенската мрежа, където подателите предават и операторът /касиер/ приема нареждания за пощенски парични преводи. Тя е стационарна или мобилна пощенска станция, пощенско агентство или изнесено пощенско гише, където подателите предават и операторът приема ППП;

 

2.4   „Приемане на ППП“ е дейност на Пощенския оператор по получаване на ППП, подаден от Подател в Точка за достъп;

 

2.5   Превод на ППП“ е дейност на Пощенския оператор, включваща процеса от Приемането на ППП до известяване на Получателя за получаването му;

 

2.6   Доставяне на ППП“ е дейност на Пощенския оператор, която започва от известяването на Получателя за ППП до фактическото му изплащане;

 

2.7  Дата на подаване на ППП” е датата на Приемане на ППП;

 

2.8   „Обратна разписка“ е допълнителна услуга, при която Пощенският оператор информира Подателя на ППП за Доставянето му до Получателя или упълномощено от него лице;

 

2.9   „Оттегляне на ППП“ означава допълнителна услуга, при която Наредителят попълва и подава заявление по образец в системата на Пощенския оператор за оттегляне на нареждането си за превод. Оттеглянето може да се извърши до момента на изплащане на ППП на Получателя;

 

2.10 Анулиране на ППП“ е действие на Пощенския оператор, извършено по искане на Наредителя или по инициатива на касиера, когато при нареждане на ППП се установи грешка и при което сумата се връща незабавно обратно на Подателя. Анулирането може да се извърши до момента на изплащане на ППП на Получателя;

2.11   “Подател“/”Наредител” – физическото или юридическото лице, което е посочено в ППП като изпращач на сумата ;

 

2.12   “Получател” – физическото или юридическо лице, което е посочено в ППП като получател на сумата;

 

2.13   “Потребител по Закона за защита на потребителите” – физическо лице по смисъла на Закона за защита на потребителите, което ползва услугата Пощенски паричен превод извън рамките на своята търговска или професионална дейност;

 

2.14   „Клиент“ – всяко физическо или юридическо лице, което използва услугата ППП като Подател или Получател;

 

2.15   „Защита на данните” означава, че Пощенският оператор, в качеството си на администратор, обработва личните данни, предоставени от неговите потребители и клиенти (“субекти на данни”), по сигурен начин, в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 (“Общ регламент относно защитатана данните” или “ОРЗД“);

 

2.16   “Защита на потребителите” означава Законът за защита на потребителите, обн. в ДВ, бр. 99 от 09.12.2005 г., който регулира защитата на Потребителя, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази сфера.

 

 

     III. Обхват и характеристика на предоставяните услуги. Срок на доставяне на         ППП.

 

3.1    Настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги „Пощенски паричен превод“ и допълнителни услуги, предоставяни във връзка с ППП от „Деливъри Солюшънс“ ЕООД на територията на Република България, които попадат в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги („ЗПУ“).

 

3.2   Пощенският оператор предлага и допълнителни услуги към ППП като:

 3.2.1  Обратна разписка;

 3.2.1  Подновяване на срока по чл. 7.2. от настоящите Условия;

3.2.3  Оттегляне на ППП;

 

3.3    Услугите Подновяване на срока и Оттегляне на ППП се предлагат само до момента на изплащане на ППП.

 

3.4    Услугата “Обратна разписка” за ППП се изпълнява в срок от 5 (пет) работни дни от изплащането.

 

3.5    Срок на доставяне на ППП

   3.5.1  В зависимост от избраната от Клиента услуга, ППП могат да бъдат доставени в                   следните срокове:

3.5.1.1   Обикновени ППП със срок на доставка и възможност за изплащане до 24 часа               от  часа на нареждане на превода и в рамките на първия работен ден, следващ деня на                нареждането.

 3.5.1.2   ППП с ускорена доставка и възможност за изплащане до 12 часа от часа на                     нареждане на превода, в рамките на работния ден или първия работен ден, следващ                   деня на нареждането.

 

3.6    ППП, които не са изплатени на Получателя в срок от 20 (двадесет) дни от датата на нареждането им, се регистрират в информационната система на Пощенския оператор и последният предприема действия за връщането им на Наредителя.

 

3.7   Срок за възстановяване на неполучен ППП

3.7.1 Подателите се поканват с електронно съобщение и/или писмена покана да получат           обратно сумата в офиса, в който са я наредили, когато сумите по ППП не са изплатени               на Получателя, поради това, че не са потърсени в сроковете по чл.6., Получателите са                 отказали да ги получат, заминали са на неизвестен адрес, непознати са на посочения                 адрес, посоченият адрес е недостатъчен или не съществува. Сумите се връщат на                          Подателя в 10-дневен срок от установяване на невъзможността за изплащане, за което              Подателят изрично се известява. В случай на невъзможност да се информира                                Наредителя и след три опита да бъде открит на посочените от него данни за контакт,                  ППП се съхранява по банкова сметка на Пощенския оператор за сметка на Наредителя              за  срок от една година, след което остава в полза на Пощенския оператор. Таксите за                  връщането са за сметка на Наредителя.

3.7.2  Получателят не може да иска изплащане на ППП след изтичане на 30-дневен срок,          при условие че нито Подателят, нито Получателят са подали искане за подновяване на              срока. За искане за подновяване на срока се дължи допълнителна такса, в съответствие с          Тарифата на Пощенския оператор. След изтичане на максималния 30-дневен срок, ППП          се връща на Подателя при условията на чл.3.7.1.

 

3.8   Пощенският оператор си запазва правото да добавя, променя или премахва по всяко време различни категории услуги към ППП, каквито намери за добре, в съответствие с бизнес модела и собствените си маркетингови планове.

 

3.9   Пощенският оператор предлага и предоставя услуги по вътрешни пощенски парични преводи

 

      IV. Условия за достъп. Условия за приемане и изплащане на ППП

 

 • Условия за достъп
  • Пощенският оператор осигурява равнопоставен достъп до предоставяните чрез Пощенската мрежа ППП на всички Клиенти, в предварително обявените работни дни и работно време.

 

 • Услугата се осъществява чрез технологична мрежа от централен и локални офиси (представляващи Точки за достъп) на Пощенския оператор, както и от офиси и касиери, ангажирани за предоставяне на услугата по договор с Оператора.Списъкът с Точките за достъп е достъпен на уебсайтана Оператора www.bg. Технологичната мрежа е свързана и функционира чрез софтуерна система, администрирана от Пощенския оператор. Чрез софтуерната система се осигурява приемането, регистрацията, координацията, изпращането и Доставянето на ППП.

 

 • Условия за приемане на ППП
  • За предоставяне на услугата ППП е необходимо Наредителят да попълни Формуляр-заявка за нареждане на паричен превод („Заявка“), в която се закрепят идентификационните данни на Подателя, на Получателя, размера на сумата и мястото на изплащането й. В Заявката Наредителят въвежда своя адрес, телефонен номер, ЕГН и/или клиентски номер, размерът на ППП, офисът, в който желае да бъде изплатен ППП, както и посочва три имена и телефонен номер на Получателя. Заявката се съставя в два оригинални екземпляра – един за Пощенския оператор и един за Наредителя и се подписва от последния.
  • Касиерът приема паричните суми в брой от Наредителя, проверява спазването на изискванията на настоящите Общи условия, заверява превода с печат на офиса, поставен върху Заявката и потвърждава електронно приемането на превода в процесинговата система. Всяка Заявка се генерира с уникален номер, дата, час и място на разпечатване, имената и подписите на касиера и Наредителя, пощенското клеймо на Пощенския оператор.
  • Максималната сума, която може да бъде преведена чрез ППП на Пощенския оператор, е 9000 лв.

 

 • Условия за плащане на ППП
  • В срок до 2 часа от нареждане на ППП, на Получателя се изпраща чрез електронни съобщителни средства покана за изплащането му. Ако по някаква причина това уведомяване не може да се осъществи, то, в срок от 24 часа, на Получателя се изпраща покана на хартиен носител.
  • Условие за изплащане на ППП е предоставяне на следните лични данни от Получателя: три имена и ЕГН, съответно Личен номер на чужденец („ЛНЧ“) за физически лица, съответно наименование и ЕИК за юридическите лица, както и пълни идентификационни данни на упълномощеното лице, размера на ППП, местоподаването. Посочените данни се съхраняват от Пощенския оператор в законово предвидения 5-годишен срок. Преди изплащането на ППП, Касиерът разпечатва разписка („Разписка“), в която Получателят попълва пред касиера описаните данни по личната си карта.
  • В случай че Получателят не е в състояние да подпише Разписката, тя се подписва от двама свидетели с попълване на данните от личните им карти. Ако преводът е адресиран до лице до 14-годишна възраст, то ППП се изплаща на законния му представител, а ако лицето е от 14 до 16-годишна възраст, той се изплаща лично на Получателя в присъствието на родител/настойник или друг законен представител.
  • Пощенският превод се изплаща в брой на Получателя или на упълномощено от него с пълномощно с нотариална заверка на подписа лице, срещу идентифициране с лична карта и предоставяне на данните по чл.3.2.
  • Всички суми по ППП се изплащат в брой, в български лева (BGN), в Точка за достъп на Пощенския оператор, определена от Наредителя.
  • За всички въпроси, които не са уредени индивидуално със Заявлението и/или Разписката, се прилагат настоящите Общи условия.

 

V.    Начин на заплащане на услугата ППП

 • Цената за услугата пощенски паричен превод, както и за допълнителните услуги към ППП, се определя и заплаща в съответствие с Тарифата на „Деливъри Солюшънс“ ЕООД, публикувана на уебсайта sameday.bg, достъпна и във всеки физически офис на Оператора.

 

 • Заплащането за услугата ППП може да бъде осъществено или в брой, или по банков път по банкова сметка, посочена от Пощенския оператор, най-късно към момента на Приемане на ППП в Точката на достъп на Пощенския оператор. Изключения са ППП, които са предмет на услуга, предлагана / предоставяна по индивидуален договор, сключен в допълнение към търговската оферта, като в този случай цената за услугата може да бъде платена или в брой, или по банков път, въз основа на фактури, издадени двумесечно или месечно.

 

 • За всички допълнителни услуги към ППП се дължи и заплаща отделно възнаграждение на Пощенския оператор. Пощенския оператор предоставя цените на осъществяваните от него услуги на Комисията за регулиране на съобщенията 10 дни преди влизането им в сила.

 

 1. Отговорност на Пощенския оператор

Отговорност и обезщетения

 

 • Пощенският оператор носи отговорност във всички предвидени от закона случаи за вреди, причинени в случай на забавено изплащане, неплатени или неправилно изплатени суми по ППП. Условие за изплащане на обезщетението е подаване на писмена рекламация от Клиента по реда на чл.

 

В случаите по чл. 6.1. Подателят или Получателят имат право на обезщетение както следва:

 • За неизплатени суми по ППП или за изплащането им на неправоимащи лица по вина на Пощенския оператор, последният носи отговорност, равна на размера на сумата на превода, която е длъжен да възстанови. Заедно с това, Пощенският оператор дължи обезщетение в троен размер на таксата за ППП.
 • При забавено изплащане на ППП по вина на Пощенския оператор, последният носи отговорност и дължи обезщетение в троен размер на таксата за ППП.

 

 • Граници на отговорност

 

 • Пощенският оператор е освободен от отговорност в следните ситуации:
  • При неизпълнение на услугата, следствие от непреодолима сила;
  • Когато поради непълен или грешен адрес, ППП не е изплатен на Получателя или е изплатен на друго лице;
  • Когато Подателят или Получателят на ППП не е предявил писмена рекламация в предвидените в настоящите ОУ срокове;
  • За забавен или неизпълнен ППП поради непълен или грешен адрес;
  • За неизплатени суми, които не са потърсени от Наредителя в сроковете по чл.6.

 

 • Пощенският оператор не носи отговорност и не може да бъде подведен под отговорност за непреки вреди (загуба на печалба, доход, лихви, пазари, търгове) или други подобни, причинени от забавяне и/или недоставяне на ППП.

 

 • Механизъм за решаване на жалби

 

 • Подаване на жалбата

 

 • Всяка рекламация по отношение на ППП следва да бъде подадена писмено от Подателя/Получателя чрез попълване на Рекламационна претенция (Приложение 1 от настоящите Общи условия). Рекламационната претенция следва да бъде изпратена на Пощенския оператор на адреса му на управление или чрез пощенска услуга с потвърждение за получаване, или да бъде лично депозирана в централата на Пощенския оператор или да бъде изпратена по електронна поща на адрес:[email protected]. След надлежно подаване на Рекламационната претенция, Клиентът ще получи потвърждение за получаване на рекламацията, което ще му бъде съобщено/предадено по същия начин, по който тя е получена, освен ако не е уговорено друго.
 • :Право на рекламация има:
 • Подателят или негов упълномощен представител;
 • Получателят или негов упълномощен представител.
  • Предметът на рекламацията може да бъде:
 • забавено изплащане, неплатени или неправилно изплатени суми по ППП;
 • оплакване от непрофесионално поведение на персонала на Пощенския оператор;
 • всякакви други възражения по отношение на качеството на предоставените, съответно непредоставени услуги.

 

 • Срокове за получаване и разглеждане на рекламации

 

 • Крайният срок за подаване на рекламация, адресирана до Пощенския оператор, е 6 (шест) месеца от датата на приемане на ППП.
 • Рекламация може да бъде подадена от Подателя/Получателя или техните законни представители/пълномощници и се придружава от съответни доказателства, подкрепящи твърденията за отговорност от страна на Оператора, с цел осъществяването на правилен и пълен анализ на претендираното събитие (като, когато е приложимо, копие от Заявлението/Разписка за получаване на сумата, копие от документа, удостоверяващ заплащането на услугата ППП, Разписката / фактурата, издадена от Пощенския оператор, както и всякакви други доказателства в подкрепа на истинността на претенциите).

 

За да се разреши рекламацията, подалият я Клиент ще трябва да идентифицира ППП (чрез Заявлението, с което разполага), да опише събитието (факти, действия и причини), свързано с рекламацията, да формулира своите претенции, както и избрания начин на плащане, в случай на претендирано обезщетение и необходимите данни за изплащане на обезщетението, в съответствие с избрания от него метод, както и данните за комуникация / контакт.

 

 • Подателят / Получателят имат право на обезщетение само ако рекламацията е подадена в рамките на срока, посочен по-горе.
 • Пощенският оператор проучва рекламацията и в срок до един месец уведомява писмено рекламанта за резултата.
 • Ако Клиентът е подал надлежно рекламация и тя е отхвърлена изцяло или частично или ако в срока за отговор Клиентът не получи такъв, последният може да отправи писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията за становище по спора. Това производство не е пречка за предявяване на правата по съдебен ред.

 

 • Правила за обезщетение

 

При основателни рекламации изплащането на обезщетение се извършва в срок от 1 (един) месец от датата на уведомяването на рекламанта за резултата от рекламационното производство. Обезщетението се изплаща в брой, в някой от офиси на Оператора или по банков път, по банкова сметка, предоставена от рекламанта, в зависимост от неговото искане.

 

 1. Права и задължения

 

 • Подателят има право:
 • ППП да бъде доставен в съответствие с настоящите Общи условия и в съответствие със специалните договорки, посочени в Заявлението и всяко друго писмено споразумение, сключено с Пощенския оператор, ако има такова;
 • Да получи надлежно и своевременно информация за Условията, сроковете и тарифите на предоставените услуги;
 • Да отмени заявката си за ППП, в съответствие с настоящите Условия;
 • Да управлява ППП така, както намира за добре, включително да се разпорежда с тях, като поема всички разходи, произтичащи от това, до момента на доставката им до Получателя.

 

 • Подателят е длъжен:
 • Да заяви услугата за ППП в съответствие с настоящите Условия като попълни всички документи и предостави всички данни, за осъществяване на превода;
 • Да представи пълна и точна информация за Подателя, Получателя и сумата, така че Заявлението да може да бъде правилно попълнено в съответствие с условията;
 • Да плати надлежно и в срок всички дължими от него суми за услугата ППП и допълнителните услуги (ако има такива);
 • Да обезщети Пощенския оператор в предвидените от закона случаи;

 

 • Пощенският оператор има право:
 • Да изиска вярно, точно и пълно попълване на всичкиданни, необходими за осъществяването на ППП;
 • Да получи в брой пълната сума, която следва да бъде преведена с ППП;
 • Да изисква и получи съответно възнаграждение за предоставените от него услуги;
 • Да изпълнява и организира предоставяните от него услуги по своя еднолична преценка и усмотрение, като Приема, обработва, пренасочва и Доставя ППП, използвайки средства и/или подизпълнители по своя преценка, стига това да не води до допълнителни такси за Подателя, които не са предвидени по Договора или до друго нарушение на Договора.

 

 • Пощенският оператор е длъжен:
 • Да осигурява равнопоставен достъп на всички Податели до всички услуги, които предоставя;
 • Да пази поверителността и конфиденциалността на кореспонденцията по време на и след приключване предоставянето на услугата, както и да спазва приложимото законодателство в областта на Защитата на лични данни;
 • Да осигурява сигурността на ППП;
 • Да разполага със следните документи на лесно достъпни и видими места: Общите условия на договора, Актуална тарифа, Информация за локациите, обслужвани от него, Работното време, Срокове за предявяване на рекламации и обезщетения които могат да бъдат получени при уважена рекламация;
 • Да предоставя ППП, така както е описано в Общите условия, Заявлението и останалите индивидуални споразумения;
 • Да обезщети Подателите, които са претърпели загуби, причинени от действия или бездействия на Пощенския оператор, по начина, посочен в Условията;
 • Да разглежда и предприема действия по рекламации, предявени от Клиентите.
 1. Преходни и заключителни разпоредби

 

 • Тайната на ППП, документите и другите пощенски пратки е гарантирана от закона. Всички лица, участващи в извършването на дейността по пощенски услуги, са задължени да гарантират поверителността на пощенските пратки и ППП – запазването, отварянето или разкриването на съдържанието на пощенските пратки, съответно разкриването на данните за ППП, се допуска само при условията и с процедурата, предоставена от закона.

 

 • Забранено е да се нарушава или разкрива съдържанието на кореспонденция или други детайли, свързани с ППП, да се предоставя информация за тези, които използват пощенските услуги или да се улесняват и насърчават такива действия.

 

 • Данни за ППП, считан за криминално престъпление или свързан с криминално престъпление, могат да бъдат предоставени на наказателни прокурори или съдилища, но само въз основа на писмената разпоредба, дадена от компетентното лице съгласно приложимото национално законодателство.

 

 • ППП принадлежат на Подателя, докато не се доставят на Получателя.

 

 1. Ред за решаване на спорове

 

 • Всички спорове между Пощенския оператор и Клиентите се решават в дух на добра воля и взаимни отстъпки, чрез преговори и разбирателство, при добросъвестно зачитане интересите и на двете страни. Ако страните не успеят до постигнат доброволно разрешаване на спора, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или друг компетентен орган, както и може да отнесе спора за решаване от компетентния български съд.

 

 • Ако подадена от Клиента рекламация е отхвърлена изцяло или частично или ако Пощенският оператор не се произнесе по нея в законово определения срок, рекламантът има право да отправи писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията за становище по спора. Предявяването на искане пред Комисията не е пречка за упражняване на правата на Клиента по съдебен ред.
Приложение 1
Рекламационна претенция
 
Долуподписаните …………, с местожителство в ……………………, адрес …… ……, №… ……, Блок ………, Апартамент ………, Окръг / област ………. , Телефонен номер ……. … … …………………………………., E-mail …………………. ………………., в качеството на * …………… на ………… …
 
Искам да Ви информирам за следното:
На ……………… .., време …………, ППП със Заявление №  ………………………
1. ППП не е получен от Получателя
2. ППП е доставен късно
3. Други записи: ………………………….
Описание на събитието, което е предмет на рекламацията (факти, постъпки и причини): ………………….
Претенции: С оглед на гореизложеното, искам доброволно уреждането на правоотношенията ни съгласно законовите разпоредби по отношение на предоставянето на услугата Пощенски паричен превод, съответно изплащане на дължимото ми по закон и по договор с Пощенския оператор обезщетение.
Друг:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Избраният начин на плащане в случаите, когато рекламацията бъде основателна:
□ пари в брой
□ банков превод. Банкови данни: …………………
 
Данни за връзка с цел съобщаване на резултата от анализа на рекламацията (напр. електронна поща, адрес и т.н.): ……………….
 
Приложени документи**: ……………………………………………………………………………………………
 
Срокът за подаване на рекламацията е шест месеца от датата на приемане на Пощенския паричен превод.
 
Дата: ………………….
Подпис:

 

……………….

 
* В случай на представител на Подателя или Получателя, следва да бъде приложено доказателството, предназначено да удостовери това качество;
** Всички документи, държани с цел доказване на предмета на рекламацията, могат да бъдат приложени към този формуляр.

 

  1.