Общи условия относно предоставянето на Куриерски услуги на “Деливъри Солюшънс“ ЕООД

 1. Общи разпоредби
  • Тези общи условия („Общи условия“ или само „Условия“), ведно с всички допълнителни споразумения, сключени към тях, като товарителница, договор или друг документ, в който са закрепени индивидуално договорени условия по услугата, ако е приложимо, уреждат договорните отношения между „Деливъри Солюшънс“ ЕООД (наричан по-долу „Куриера“) като доставчик на куриерски услуги и Клиентите, които ни предоставят Пратки за Приемане, сортиране, пренос и Доставка.

 

 • Договорът между страните се счита за сключен с приемането на Пратката от Куриера в съответната Точка за достъп. От момента на сключването на договора за Куриерска услуга („Договорът“) между страните се прилагат настоящите Общи условия, които имат обвързващо действие за тях, освен ако не е уговорено друго. Прилагането на Условията при договорите с потребители-физически лица по смисъла на Закона за защита на потребителите се потвърждава писмено от Потребителя чрез подписване на съответните документи при предаване на Пратката на Куриера. При бизнес доставките, при които Клиентът действа в професионално качество, се приема, че Подателят е запознат с Общите условия и ги приема, ако не възрази незабавно срещу тяхното прилагане.

 

 • Използвайки Куриерските услуги, Клиентът изрично се съгласява, че всяка договорена услуга може да бъде предоставена чрез подизпълнители, като Куриерът запазва своята договорна отговорност към Клиента.

 

 • Тези Общи условия се публикуват на уебсайта на Куриера bgи също така екземпляр от тях се поставя на лесно достъпно и видно от Клиентите място във всички Точки за достъп на Куриера.

 

 • Индивидуалните договори, сключени между Куриера и Клиента, имат превес над Общите условия.

 

 1. Дефиниции:

Точки за достъп” означава стационарна или мобилна пощенска станция, пощенско агентство или изнесено пощенско гише, където подателите предават и Куриерът приема Пратки, както и пощенски кутии и други устройства (автоматични пощенски станции) за обществено ползване, поставени на достъпни за Подателите места.

 

 • Допълнителни услуги“ означава услуги като Обявена стойност, Обратна разписка, Обратни документи, Наложен платеж, Отвори/Отвори преди да платиш и други персонални услуги, предоставяни на Клиентите на Куриерски услуги при допълнителна уговорка и заплащане за това.

 

 • Точки за контакт” означава наборът от физически инсталации, чрез които Куриерските пратки може да се доставят на Получателите.

 

 • Приемане на Куриерска пратка” е дейност на Куриера по получаване на Куриерските пратки, подадени от Подателите в Точките за достъп.

 

 • Куриерски услуги” означава услуги, попадащи в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга, които гарантират по-голяма бързина и надеждност на приемане, пренасяне и доставяне на Пратките лично на Получателя, както и предоставяне на Допълнителни услуги по начина, описан в настоящите Условия.

 

 • Куриерска мрежа” означава системата на организация и ресурси от всякакъв вид, използвана от Доставчиците на куриерски услуги, главно за:
 • Приемане на Пратки;
 • пренос и боравене с Пратки от Точките за достъп до разпределителните центрове;
 • Разпределение на Пратките по посочените адреси.

 

 • Потребител по Закона за защита на потребителите” – физическо лице по смисъла на Закона за защита на потребителите, което ползва Куриерски услуги извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

 • Закон за защита на потребителите” означава Законът за защита на потребителите, обн. ДВ, бр. 99 от 09.12.2005 г., който регулира защитата на Потребителя, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази сфера (https://kzp.bg/).

 

 • Куриер” означава “Деливъри Солюшънс“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206957949, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1750, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40, ет. 2, както и всеки негов подизпълнител, в качеството му на лице, с което е сключен Договор за предоставяне на Куриерски услуги в съответствие със закона.

 

 • Куриерска пратка” или само „Пратка“ означава вътрешни и/или международни пощенски пратки с максимално тегло до 31,5 кг, съдържащи стоки със или без търговска стойност.

 

 • Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва Куриерска услуга като Подател или Получател.

 

 • Доставка” означава процесът по доставка, осъществен от Доставчика на куриерски услуги за Куриерски пратки, който започва с приемането на Пратката и приключва с предоставянето й на Получателя по указания от страните начин.

 

 • Разпределение” означава процесът, който започва със сортирането на Пратките и завършва с Доставката им до Получателите.

 

 • Дата на подаване на Пратката” означава датата, на която Пратката е Приета.

 

 • Обявена стойност” е Допълнителна услуга, представляваща отговорност на пощенския оператор до размера на обявената от Подателя стойност на съдържанието на Пратката в случаи на загуба, кражба или повреда.

 

 • Обратна разписка“ е Допълнителна услуга, при която Куриерът информира Подателя на Пратката за Доставянето й до Получателя или упълномощено от него лице.

 

 • Обратни документи“ е предварително заявена документална Пратка, която Куриерът приема от Получателя и доставя обратно на Подателя.

 

 • Наложен платеж” е допълнителна услуга, при която Куриерската пратка се доставя на Получателя срещу заплащане на определена от Подателя сума.

 

 • Отвори/Отвори преди да платиш“ е допълнителна услуга, при която Подателят изрично разрешава Получателят да прегледа Пратката преди да приеме Доставката, а тогава, когато се ползва с допълнителна услуга „Наложен платеж“ – да плати сумата по Наложения платеж само ако реши да приеме Пратката.

 

 • Неподходящо опакована“ е Пратка, която не отговаря на посочените в настоящите Условия изисквания за подходяща опаковка.

 

 • Подходящо опакована“ е Пратка, която е подготвена и опакована от Подателя за нейното безопасно пренасяне, съобразено с естеството и размера на стоките, които се съдържат с нея и при съобразяване, че Пратката ще бъде обект на пренасяне и сортиране в съответни логистични центрове, при спазване на всички приложими договори, закони, регламенти и правила, включително тези, които уреждат изисквания за опаковане, маркиране и етикетиране. Допълнителни указания за подходящо опаковане може да намерите в настоящите Общи условия, както и на уебсайта на Куриера bg, раздел Опаковане.

 

 • Получател” – физическото или юридическо лице, посочено в товарителницата, като адресат на Пратката.

 

 • Подател” – физическото или юридическото лице, което е посочено в товарителницата като изпращач на Пратката.

 

 • “Защита на даннитеозначава, че Пощенският оператор, в качеството си на администратор, обработва личните данни, предоставени от неговите потребители и клиенти (“субекти на данни”), по сигурен начин, в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 (“Общ регламент относно защитата на данните” или “ОРЗД“).

 

 • Обхват и характеристика на предоставяните услуги
  • Настоящите Общи условия се прилагат за всички Куриерски услуги и Допълнителни услуги, предоставяни от „Деливъри Солюшънс“ ЕООД на територията на Република България, които попадат в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги („ЗПУ“).

 

 • Куриерските услуги, предоставяни от Куриера, включват:

 

 • Доставка на вътрешни непалетизирани Пратки на територията на Република България, включително доставка на вътрешни или входящи международни пратки, възложени от друг пощенски оператор;

 

 • Доставка на международни непалетизирани пратки със сухопътни или въздушни транспортни средства.

 

 • Допълнителните услуги, предоставяни към Куриерските услуги са:

 

 • Обявена стойност;
 • Обратна разписка;
 • Обратни документи;
 • Наложен платеж;
 • Отвори/Отвори преди да платиш.

 

 • Описанието на различните категории Куриерски и Допълнителни услуги, предоставяни от “Деливъри солюшънс” ЕООД, можете да намерите също в Тарифите на “Деливъри солюшънс” ЕООД, свободно достъпни във всеки физически офис на Куриера, както и публикувани на уебсайта на адрес: bg, раздел „Услуги“.

 

 • Куриерът си запазва правото да добавя, променя или премахва по всяко време различни категории услуги, както намери за добре, в съответствие с бизнес модела и собствените си маркетингови планове.

 

 • Видовете Пратки, които са предмет на предлаганите и предоставяни от Куриера услуги,са вътрешни и международни.

 

 1. Условия за достъп, приемане и Доставяне на Пратки
 • За да бъдат приети за пренос от Куриера, Пратките трябва да бъдат опаковани и етикетирани (когато е приложимо) според естеството на артикула, който се изпраща, и в съответствие с теглото, формата и естеството на съдържанието на Пратката, съобразено с режима и продължителността на пренос, като се осигури непрозрачна външна обвивка, така че съдържанието да не може да се вижда и достъпът до него да не е възможен без да оставя следи.

 

 • Куриерът осигурява равнопоставен достъп до своите услуги на всички Потребители, в предварително обявените работни дни и работно време.

 

 

 • Куриерът може да приема за пренос Пратки, имащи за предмет стоки, за които със законови, административни, икономически, санитарни, ветеринарни, фитосанитарни и други подобни разпоредби се установяват специални условия за пренос и опазване, само доколкото към момента на заявяване на услугата са установени всички необходими разрешителни и разрешения за пренос, обработка и съхранение на такива стоки.

 

 • Всяка Пратка се придружава от товарителница или друг равностоен документ, който да включва цялата информация, необходима за доставяне на Пратката до местоназначението, ясно, правилно и пълно, относно следното: адреса на Приемане и Доставка, лицата за контакт на Подателя и на Получателя и телефонните им номера, вида услуга, сумата, която Получателят трябва да заплати в случай на Наложен платеж, декларираната стойност на Пратката при услугата „Обявена стойност“ и всяка съответна информация, изисквана по товарителница.

 

 • Куриерът има право да отваря и инспектира Пратка само в предвидените от закона случаи, за което изготвя надлежен протокол с описание на извършените действия и с посочване името на съответния служител на Куриера, който ги е осъществил. Този протокол се съхранява от Куриера в рамките на една годна от извършване на действието, освен ако закон или разпореждане на държавен орган не предвиждат друго.

 

 1. Условия за опаковане и етикетиране на Пратките
  • Опаковането на Пратките е отговорност на Подателя.

 

 • За да бъдат приети в Куриерската мрежа за пренос от Куриера, Пратките трябва, в допълнение към вече описаните условия за опаковане, да отговарят и на следните допълнителни условия за опаковане:

 

 • опаковката на Пратката трябва да се извърши в съответствие с естеството на стоката, предмет на пренос, като тя трябва да бъде опакована така, че да се предотврати повреда на съдържанието, както по време на ръчното, така и на механичното боравене с нея;
 • опаковката не трябва да позволява съдържанието да бъде повредено чрез последователно боравене, налягане, и може да се извършва, според случая, с помощта на кутии, изработени от картон, шперплат, дърво, пластмаса, метал, или друга опаковка от подобен материал;
 • да е гарантирана здравината на контейнерите, използвани за Пратките, така че да не се позволява съдържанието да изтича или да се разлива по време на пренос, сортиране, боравене с Пратки и/или повреда на съоръжения, използвани в процеса на сортиране, манипулиране, пренос и Доставка на Пратки или други артикули, пощенски или други стоки;
 • Пратката трябва да бъде затворена от Подателя. Незапечатани Пратки не се приемат/ получават;
 • видът на опаковката се определя от начина на пренос, така че съдържанието на Пратките да бъде достатъчно защитено срещу боравенето, причинено от свързаното оборудване, различните климатични условия, според случая, и механичното управление;
 • Пратки, съдържащи крехки/ чупливи стоки, трябва да бъдат правилно опаковани и етикетирани от Подателя, като се използва опаковка с въздушни мехурчета, стърготини, удароустойчив полистирол или друг материал, който издържа на механичен удар, и имат поставен надпис „Чупливо“.

 

 • Куриерът се задължава да разпознава и спазва надписите/ етикетите, положени от Подателя, и да обръща специално внимание на боравенето, преноса и съхранението на въпросните Пратки.

 

 • Подателят трябва да гарантира, че стоките, които ще бъдат експедирани, няма да бъдат опаковани в няколко свързани отделни Пратки, циркулиращи под един и същ, единен транспортен документ/ товарителница.

 

 • Всяка Пратка трябва да съдържа идентификационните данни на Получателя (пълно име/ име на юридическо лице и пълен адрес за доставка и, за предпочитане, телефонният номер, на който Получателят може да бъде намерен, както и данните на Подателя). В случай на Пратки, за които е заявена услугата „Наложен платеж“, задължително е да се споменат и данните на Подателя (пълно име/ име на юридическото лице и пълен адрес). Подателят отговаря за коректността на данните, въведени на Пратката.

 

В случай че Пратката е приета за пренос от Куриера, се счита, че е подходящо опакована.

 

 • Изключения от Приемането, сортирането, преноса и Доставката:
 1. Пратки, състоящи се от вещества и предмети, чийто пренос е забранен от закона, или дори само частично;
 2. Пратки, чиято опаковка носи надписи, противоречащи на обществения ред или морала, както и Пратки, състоящи се от стоки, които противоречат на обществения ред или морала;
 3. Пратки със стари етикети или не премахнати надписи;
 4. Пратки, свързани със стоки със специална стойност, монети, банкноти, парични знаци, пътнически чекове, истински бижута, скъпоценни камъни, истински перли, платина, злато или сребро, независимо дали обработено или не, скъпоценни метали, антики, произведения на изкуството, картини, кожи, килими, незащитени мебели, стъкло или порцелан; фалшифицирани стоки, менителници, чекове, записи на заповед или подобни инструменти, пари, ценности, оригинални документи, паспорти, ценни книжа или подобни;
 5. Пратки, които чрез опаковане могат да причинят вреди на стоки или да застрашат хората, околната среда и т.н.;
 6. Нетрайни стоки, храни, живи или мъртви животни, материали за медицински или биологични прегледи, медицински отпадъци, човешки или животински останки, части от тялото или органи, цигари и тютюн;
 7. Опасни товари, освен в случаите, когато за приемане на Пратки с такива стоки, след предварителни консултации с Куриера, преди това е сключен специален договор между Подателя и Куриера за това и доколкото Куриерът притежава всички необходими разрешителни за пренос, обработка и съхранение на такива стоки;
 8. Пратки, за които стойността на услугата трябва да бъде заплатена при Доставка от техния Получател, освен в случаите, когато те са предмет на специален договор, сключен между Подателя и Куриера (издаден въз основа на индивидуални оферти, консултирани и договорени между страните) за метод за плащане на Куриерската такса.
 9. наркотични, упойващи, психотропни и токсични вещества;
 10. оръжия, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
 11. предмети, които противоречат на нравствените норми;
 12. предмети, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или други лица или могат да замърсят или повредят други Пратки и съоръжения;
 13. религиозни материали на забранени или нерегистрирани в Република България секти и организации;
 14. движими паметници на културата, към които не е приложено разрешително или сертификат;
 15. всякакви акцизни стоки и тютюневи отпадъци, чието съхранение, преместване, транспортиране, доставка и продажба са забранени от ЗАДС;
 16. бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 (бренди, ликьори и други спиртни напитки) с акцизни етикети, които указват номинално количество в литри по-ниско или по-високо от вместимостта на бутилката (чл. 99, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове („ЗАДС“); без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност (чл. 99, ал. 1, т. 3 от ЗАДС); или с акцизен етикет DUTY FREE (чл. 99, ал. 1, т. 4 от ЗАДС); (без бутилирани) алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно или по-голямо от 15% vol. (член 101, параграфи 1 и 2 от ЗАДС), алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно или по-голямо от 15% vol. в пластмасови опаковки (бутилки), по-големи от 0,5 литра (член 101, параграфи 3 и 4 от ЗАДС), както и
 17. енергийни продукти съгласно ЗАДС;

 

 • Недопустимо е да се включват в международни Пратки, включително в такива с Обявена стойност, всякакви други вещества и предмети, посочени като забранени в международни договори, както и всякакви предмети, които са забранени за внос и разпространение в страната по местоназначение. Информация за забранени артикули по този раздел за страната и за останалите обслужвани дестинации извън нея ще бъде предоставена на място във всеки офис на Куриера или при запитване.

 

 • При съмнение за поставяне на забранени вещества или предмети, при приемането Куриерът ще изисква от Подателя съгласие за извършване на проверка. При отказ на Подателя, Пратката няма да бъде приета.

 

 • Ако има достатъчно основание да се смята, че приета Пратка съдържа вещества/ предмети, които са забранени в съответствие с настоящите Условия, Куриерът, съвместно с извършващия проверката, задържа Пратката и изисква от Подателя или Получателя писмено съгласие за отварянето й. При отказ или при липса на отговор, Куриерът ще уведоми компетентните органи за последващи действия.

 

 • Куриерът има право да откаже Доставка, ако след приемане на Пратката открие причина за прилагане на изключение от Приемането, сортирането, преноса и Доставката.

 

 • Условия за приемане по отношение на форма, размери и тегло на Пратките. Заплащане

 

 • Куриерът ще приема Пратки със следните максимални размери, тегло и форма:
  • За вътрешни непалетизирани еднопакетни Пратки: максимално тарифно тегло на пакет до 31,5 кг., съответно за многопакетни Пратки максимално тарифно тегло на Пратката до 100 кг.

Максимална дължина на пакет в Пратка (най-голямата дължина): 300 см

Обиколка + максимална дължина: 500 см (обиколка = 2 x височина + 2 x ширина);

 

 • За международни непалетизирани Пратки: за еднопакетните Пратки максималното тарифно тегло на пакет е до 31,5 кг, а за многопакетните пратки максималното тарифно тегло на пратката е до 100 кг.

Максимална дължина на пакет в Пратка (най-голямата дължина): 300 см

Обиколка + максимална дължина: 500 см (обиколка = 2 x височина + 2 x ширина);

 

 • До автоматична пощенска станция („Автомат“) се приемат за доставка само еднопакетни Пратки с размер 60 x 35 x 37 см и максимално физическо тегло 20 кг. Пратки с различни размер или тегло се приемат след потвърждение на заявката от Куриера.

 

 • За пликове: максимално тегло 3 кг, с размери 210 mm X 297 mm (формат A4);

 

Минималната единица за таксуване е 1 кг (закръгляване на теглото се извършва нагоре, когато теглото надвишава 0,01 грама).

 

За целите на правилното фактуриране Куриерът си запазва правото да измерва и да претегля Пратките, които са включени в неговата Куриерска мрежа.

 

 • Всяка Пратка се идентифицира в Куриерската мрежа чрез уникален транспортен номер (товарителница).

 

 • Доставката на Пратката се извършва на адреса, посочен от Подателя, лично на Получателя или на лицето, упълномощено да получи Пратката (чиито данни следва да се въведат в товарителницата или друг документ, придружаващ Пратката) или до Точката за контакт на Куриера (обслужвана или без надзор от персонала, включително автоматична система за доставка /автоматична пощенска станция) в зависимост от указанията на Клиента. Доставката до автоматичната система за доставка / автоматична пощенска станция (шкафче) се извършва всеки ден от седмицата.

 

 • Куриерът предлага и предоставя Допълнителни Куриерски услуги за Обявена стойност, Обратна разписка, Обратни документи, Наложен платеж, Отвори/Отвори преди да платиш.

Подателят има право да се разпорежда с Пратката до нейното доставяне на Получателя, включително може срещу допълнително заплащане да смени местоназначението й. Смяната на местоназначение  се предлага и предоставя от Куриера само доколкото новият адрес за доставка е в рамките на същата  държава, посочена в адреса при подаване на Пратката (първоначален адрес).

 

 • Подателят може да използва Допълнителна услуга „Обявена стойност“ и да декларира стойност на вътрешната Куриерска пратка в размер на максимум 10 000 лв. В тези случаи Пратката може да подлежи на пълно или частично обезщетение, в зависимост от случая, ако загубата или унищожаването са настъпили по вина на Куриера и ако Подателят е платил предварително допълнителна такса за ползването на тази Допълнителна услуга в размер на 1% от Обявената стойност. Куриерът не предлага и не предоставя Допълнителна услуга „Обявена стойност“ за международни Куриерски пратки.

 

 • Куриерът извършва и услугата Наложен платеж (“Cash on Delivery” или “COD”), като максималният лимит на възстановяването на сумата по Наложения платеж в брой за вътрешни Куриерски пратки е 10 000,00 лв.

 

 • Позволената валута, в която приемането и плащането на суми могат да бъдат извършени в случай на Наложен платеж, е български лева (BGN).

 

 • Крайният срок за връщане на Подателя на сумата, приета от Получателя по услугата Наложен платеж, е 3 (три) работни дни от Доставката.

 

 • Подателят може да подава Пратки в офисите на Куриера или може да поиска Приемане от посочен от него адрес, независимо от вида на исканата услуга.

 

 • Заплащането за услугата може да бъде осъществено или в брой, или по банков път по банкова сметка, посочена от Куриера, най-късно към момента на предаване на Куриерската пратка в Куриерската мрежа на Куриера. Изключения са Пратките, които са предмет на Куриерски услуги, предлагани/ предоставяни по индивидуален договор, сключен в допълнение към търговската оферта, като в този случай цената за услугата може да бъде платена или в брой, или по банков път, въз основа на фактури, издадени двумесечно или месечно или по друг начин, уговорен между страните.

 

 1. Срокове за съхранение/ връщане на Куриерски пратки
  • С изключение на Пратките, които са предмет на Допълнителни услуги, в случай на невъзможност за доставяне на Пратката на Получателя (или упълномощено лице), Куриерът ще уведоми Получателя чрез известие (писмено или с SMS), относно опита за доставка на Пратката и след минимум 3 опита за доставка ще запази в Точката за контакт Пратката, която не е можело да бъде доставена, за срок от 7 (седем) работни дни.

 

 • Пратките, които не са доставени на Получателя поради някоя от причините, предвидени в закона, ще бъдат върнати на Подателя (с предварително известие) на адреса му, или, в случай на невиновна невъзможност да му се достави на адреса, ще бъдат предоставени на разположение на Подателя в съответна Точка за достъп/ контактна точка на Куриера. Пратките ще бъдат върнати според спецификациите на Подателя въз основа на доклад за доставка и получаване и ще бъдат таксувани според търговската оферта. Крайният срок за връщане на вътрешните Пратки е 5 (пет) работни дни от датата на изтичане на одобрения период на съхранение или от датата на опита за Доставка, в зависимост от случая. Крайният срок за връщане на международни Пратки е 7 (седем) работни дни от датата на изтичане на одобрения период на съхранение или от датата на опита за Доставка.

 

 • Куриерът предлага и възможност за бързо връщане на Пратката, без да уведомява Получателя за връщането и съответно, без да държи пощенския артикул на негово разположение. По този начин, ако Подателят е поискал писмено, в момента на подаване, да върне Пратката своевременно, без да уведоми Получателя и съответно, без да държи Пратката на негово разположение, в случай на невъзможност да я достави на Получателя, Куриерът пристъпва към връщането на съответната Куриерска пратка според опцията на Подателя, в рамките на срока и съгласно процедурата, установена в член 6.2.

 

 • При услугата Обратна разписка за вътрешни Пратки крайният срок за изпращане на доказателството за Доставка (потвърдено писмено от Получателя) е 5 (пет) работни дни от доставката.

 

 • Срокът, в който Подателят може да поиска доказателството за Доставка на Пратката, е 9 (девет) месеца от датата на приемане на Пратката, а срокът за предоставянето на доказателството ще бъде 30 (тридесет) календарни дни от искането, по метод, договорен с Подателя (напр. факс, електронна поща, хартия и т.н.), без да се понасят допълнителни разходи от Подателя.

 

 • Пратките, които не са могли да бъдат доставени на Получателя и върнати на Подателя, ще бъдат съхранявани от Куриера за срок от 9 (девет) месеца от датата на подаването им. След изтичането на този период тези Пратки ще станат собственост на Куриера.

 

 • Куриерът ще достави Пратката на Получателя/упълномощено лице само срещу подпис върху приложена разписка за получаване, или върху товарителницата или на бележката за Доставка или чрез електронен подпис, който трансформира саморъчния подпис на Клиента в дигитално изображение, поставен върху електронен вариант на документите, без нужда от разпечатването им на хартия, или по ПИН код, изпратен чрез SMS на мобилния телефон, посочен на товарителницата. Въпреки това, прилагането на подписа от Получателя / упълномощено лице не изключва неговото / нейното задължение да докаже своята / нейната самоличност чрез съответен документ.

 

 • Гарантирани срокове за доставка
  • Времето за доставка за вътрешните Пратки се определя от използваната от Клиента услуга, описана в Тарифите, достъпни до всички Потребители във физическите офиси на Куриера, както и на уебсайта. За вътрешните Пратки срокът за доставка е до72 часа.

 

 • Ако гарантираните срокове за Доставка за услугата са превишени по вина на Куриера, същият носи отговорност пред Клиента да му възстанови заплатената цена на услугата, съответно да предостави на Клиента друга безплатна Куриерска услуга по искане на последния.

 

 • За международни Пратки времето за Доставка е 12 (дванадесет) работни дни от Приемането.

 

 • Отговорността на Куриера
  • Отговорност и обезщетения

Куриерът носи отговорност във всички предвидени от закона случаи за вреди, причинени в случай на загуба, кражба, пълно или частично унищожаване или повреда на Пратката, ако тези обстоятелства са настъпили между момента на предаване на Пратката в Точката за достъп и момента на Доставката до Получателя, както и в случаите на: (a) неспазване на сроковете за Доставка; (b) върнати Пратки без мотиви за недоставянето, (c) невръщане на получената сума на наложения платеж на Подателя. Условие за изплащане на обезщетението е подаването на писмена рекламация от Клиента по реда на чл. X.

 

 • За вътрешни Пратки Подателят има право на обезщетение, чийто размер е следният:

 

 1. в случай на загуба, кражба или пълно унищожаване/ повреда:
 2. пълната Обявена стойност – за Пратка, която е заявена с Допълнителна услуга „Обявена стойност“, независимо дали към нея е включена и услугата Наложен платеж;
 3. Сума, равна на стойността на използваната услуга – за Пратки, за които е заявена Допълнителна услуга „Наложен платеж“, но не е заявена услуга „Обявена стойност“;
 4. със сумата, представляваща 5 пъти стойността на използваната услуга – за Пратки, които не са предмет на Допълнителна услуга “Обявена стойност“ или услуга „Наложен платеж“;
 5. в случай на частична загуба или частично унищожаване или повреда:
 6. с Обявената стойност за липсващата, унищожена или повредена част или с дела от Обявената стойност, съответстващ на липсващата част от Пратката – за Пратки, които са предмет на услугата „Обявена стойност“;
 7. със сумата, представляваща 5 пъти стойността на използваната услуга – за Пратки, които не са предмет на услуга „Обявена стойност“;
 8. в случай на Пратка, която е предмет на услуга „Наложен платеж“, Доставчикът на куриерски услуги носи отговорност за възстановяване пълния размер на дължимата сума в случай на неизпълнение на задължението да върне пълната сума на Подателя или сумата, представляваща разликата до пълната сума, в случай, че част от дължимата сума e била събрана.
 9. в случаите на неспазване на сроковете за доставка или в случай на върнати Пратки без мотиви за недоставянето, се дължи обезщетение в размер на действителната стойност на претърпените от Клиента вреди, но не повече от стойността на заплатената на Куриера цена за услугата.

 

 • Към сумите съгласно предходния чл. 8.1.1 се добавя законна лихва за забава, която тече от момента на завеждане на рекламацията.

 

 • Пълната загуба на съдържание е еквивалентна на загубата на Пратка.

 

 • Ако Подателят е обявил стойност, по-ниска от действителната стойност, обезщетението е до размера на Обявената стойност.

 

 • Освен обезщетенията, предвидени в чл. 8.1.1 стойността на услугата, заплатена при предаване на Пратката, също се възстановява.

 

 • В случай на неизпълнение на Допълнителни услуги, заявени от Подателя със специални указания, се възстановява само допълнителната стойност на тези услуги.

 

 • В случай на загуба на доказателство за Доставка на Пратката, която е предмет на услугата „Обратна разписка“ с писмено потвърждение от Получателя, Куриерът има задължението да изготви и предостави на Подателя дубликат на доказателството за Доставка.

 

 • Куриерът отговаря за международните Пратки в съответствие с разпоредбите на настоящата глава, приложими за вътрешни Пратки.

 

 • Подателят може да се откаже от правото си на обезщетение в полза на Получателя.

 

 1. Граници на отговорност
  • Куриерът е освободен от отговорност в следните ситуации:
 2. когато повреждането или унищожаването на Пратката е настъпило по вина на Подателя или произтича от естеството на съдържанието на Пратката;
 3. за Пратки, съдържащи забранени предмети или вещества, които по тази причина са били конфискувани или унищожени от компетентните органи по установения ред;
 4. когато, поради непълен или погрешен адрес, Пратката не е доставена на Получателя или е доставена на друго лице;
 5. когато Подателят или Получателят на Пратката не е предявил писмена рекламация по начина и в сроковете, уредени от настоящите Условия;
 6. вредите, настъпили в случай на непреодолима сила.

 

 • Куриерът не носи отговорност и не може да бъде подведен под отговорност за непреки вреди (загуба на печалба, доход, лихви, пазари, търгове) или други подобни, причинени от забавяне, загуба, унищожаване, дефектна Доставка или недоставяне на Пратките.

 

 • Куриерът не носи отговорност за каквато и да е промяна на Пратката със средства или чрез електромагнитни причини (напр. демагнетизация, рентгеново сканиране в охраната / митнически процедури и др.).

 

 

 

 1. Механизъм за решаване на рекламации
  • Подаване на рекламация
   • Всяка рекламация по отношение на Пратките следва да бъде подадена писмено от Подателя/Получателя чрез попълване на Рекламационна претенция (Приложение 1 от настоящите Общи условия) или в свободен текст. Рекламационната претенция следва да бъде изпратена на Куриера или чрез пощенска услуга с потвърждение за получаване, или да бъде лично депозирана в централата на Куриера или да бъде изпратена по електронна поща на адрес: [email protected]. След надлежно подаване на Рекламационната претенция, Клиентът ще получи потвърждение за получаване на рекламацията, което ще му бъде съобщено/ предадено по същия начин, по който тя е получена, освен ако е уговорено друго.

 

 • Право на рекламация има:
 • Подателят или негов упълномощен представител;
 • Получателят или негов упълномощен представител.

 

 • Предметът на рекламацията може да бъде:
 • пълна или частична загуба, кражба, унищожаване/ повреда на Пратка;
 • неспазване на сроковете за Доставка на Пратки, както и в случай на върнати Пратки без посочени мотиви за недоставянеи невръщане на сумата по Наложения платеж на Подателя;
 • оплакване от непрофесионално поведение на персонала на Куриера;
 • всякакви други възражения по отношение на качеството на предоставените, съответно непредоставени услуги.

 

10.2 Срокове за получаване и разглеждане на рекламации

 

10.2.1. Крайният срок за подаване на рекламация, адресирана до Доставчика на куриерски услуги, е 6 (шест) месеца от датата на приемане на Пратката.

10.2.2. Рекламация може да бъде подадена от Подателя/ Получателя или техните законни представители/ пълномощници и се придружава от съответни доказателства, подкрепящи твърденията за отговорност от страна на Куриера, с цел осъществяването на правилен и пълен анализ на претендираното събитие (като например, когато е приложимо, копие от товарителницата/ транспортния документ, копие от документа удостоверяващ плащането на Куриерската услуга, разписката/ фактурата, издадена от Доставчика на куриерски услуги, снимки, опаковката на пощенския артикул, описание на разрушеното/ повредено имущество, което е предмет на Пратката, както и всякакви други доказателства в подкрепа на истинността на претенциите). В случай на претенции, свързани със състоянието на Пратката, същите могат да бъдат уважени само в случай че са вписани в товарителницата в момента на получаването на Пратката от лицето, което я е получило.

За да се разреши рекламацията, подалият я потребител ще трябва да идентифицира Пратката, да опише събитието (факти, действия и причини), свързано с рекламацията, да

формулира своите претенции, както и избрания начин на плащане в случай на претендирано обезщетение и необходимите данни за изплащане на обезщетението, в съответствие с избрания от него метод,  както и данните за комуникация/ контакт.

 

10.2.3. Подателят/ Получателят има право на обезщетение само ако рекламацията е била подадена в рамките на срока, посочен по-горе.

 

10.2.4. Крайният срок за разглеждане на рекламацията е 1 (един) месец за вътрешни Пратки и 3 (три) месеца за международни, считано от датата на нейното подаване, като Куриерът писмено уведомява Клиента за резултата.

 

10.2.5. Ако Клиентът е подал надлежно рекламация и тя е отхвърлена изцяло или частично, или ако в срока за отговор Клиентът не получи такъв, последният може да отправи писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията за становище по спора. Това производство не е пречка за предявяване на правата по съдебен ред.

 

10.3 Правила за обезщетение

При основателни рекламации изплащането на обезщетение се извършва в срок от 1 (един) месец от датата на уведомлението за резултата от рекламационното производство. Обезщетението се изплаща в брой, в някой от куриерските офиси на Куриера или по банков път, по банкова сметка, предоставена от рекламанта, в зависимост от неговото искане.

 

 1. Права и задължения
  • Подателят има право:
 • Пратката му да бъде доставена в съответствие с настоящите Общи условия и в съответствие със специалните договорки, закрепени в товарителницата и индивидуалните споразумения, сключени с Куриера, ако има такива;
 • да получи надлежно и своевременно информация за условията, сроковете и тарифите на предоставените услуги;
 • да отмени заявката си за Куриерска услуга по всяко време преди Пратката да бъде предадена на Куриера за пренос;
 • Да управлява Пратките си така както намира за добре, включително да се разпорежда с тях като собственик, поемащ всички разходи, произтичащи от това, до момента на доставката им до Получателя.

 

 • Подателят е длъжен:
 • да не изпраща забранени вещества и предмети в съответствие с Условията;
 • да подготви Пратката така, че нейното съдържание, тегло, размери, форма, опаковка и външен вид да съответстват на Условията и да на водят до вреди на останалите Пратки, пренасяни от Куриера;
 • да представи пълна и точна информация за Подателя, Получателя и съдържанието на Пратката, така че товарителницата да може да бъде правилно попълнена в съответствие с Условията;
 • да плати надлежно и в срок всички дължими от него такси за Куриерската услуга и Допълнителните услуги (ако има такива);
 • да обезщети Куриера в предвидените от закона случаи. Подателят носи отговорност за вредите, причинени на Куриера и трети лица, в предвидените от закона случаи.

 

 • Куриерът има право:
 • да изиска Пратката да е Подходящо опакована по начин, съобразен с вида на избрания пренос и нейното съдържание, както и с Условията на Куриера;
 • да откаже Пратки, съдържащи забранени предмети и вещества;
 • да изисква и получи съответно възнаграждение за предоставените от него услуги;
 • да получи обезщетение от Подателя за вредите, причинени от Пратката му, в законовите предели;
 • да изпълнява и организира предоставяните от него услуги по своя еднолична преценка и усмотрение, като приема, обработва, пренасочва, пренася и доставя Пратки, използвайки маршрути, превозни средства и/или подизпълнители по своя преценка, стига това да не води до допълнителни такси за Подателя, които не са предвидени по договора или до друго нарушение на договора;
 • да претегля и измерва Пратките и да преизчислява цените при установени несъответствия;
 • да откаже да пренесе Пратка, която е Неподходящо опакована за пренос, по смисъла на настоящите Общи условия. Ако Куриерът приеме да пренос такава Пратка и ако информацията, предоставена от Подателя за Пратката и съдържанието й е вярна, Пратката ще се счита за Подходящо опакована.

 

 • Куриерът е длъжен:
 • да осигурява равнопоставен достъп на всички Податели до всички Куриерски услуги, които предоставя;
 • да пази поверителността и конфиденциалността на кореспонденцията по време на и след приключване предоставянето на Куриерската услуга, както и да спазва приложимото законодателство в областта на Защитата на лични данни;
 • да разполага със следните документи на лесно достъпни и видими места: Общите условия на договора, Актуална тарифа, Информация за локациите, обслужвани от него, Изисквания за параметрите на Пратките, Работно време, Списък на забранените артикули и вещества, както за Република България, така и за всички други държави, до които Куриерът доставя, Срокове за предявяване на рекламации и обезщетението, което може да бъде получено при уважена рекламация;
 • да предоставя Куриерските услуги, така както е описано в товарителницата, Условията и индивидуалните споразумения;
 • да обезщети Подателите, които са претърпели загуби, причинени от Куриера, по начина, посочен в Условията;
 • да разглежда и предприема действия по рекламации, предявени от Клиентите.

 

 • Ред за решаване на спорове. Преходни и заключителни разпоредби
  • Всички спорове между Куриера и Клиентите се решават в дух на добра воля и взаимни отстъпки, чрез преговори и разбирателство, при добросъвестно зачитане интересите и на двете страни. Ако страните не успеят до постигнат доброволно разрешаване на спора, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или друг компетентен орган, както и може да отнесе спора за решаване от компетентния български съд.

 

 • Тайната на Пратките е гарантирана от закона. Всички лица, участващи в извършването на дейността по Куриерски услуги са задължени да гарантират поверителността на Пратките – запазването, отварянето или разкриването на съдържанието на Пратките се допуска само при условията и с процедурата, предвидена в закона.

 

 • Забранено е да се нарушава или разкрива съдържанието на Пратки, да се предоставя информация за тези, които използват Куриерските услуги или да се улесняват и насърчават такива действия.

 

 • Пратките, свързани с криминални престъпления, както и всички ценности и действия, считани за важни при откриването на престъпления и техните извършители, както и за разкриване на истината, могат да бъдат предоставени на прокурори или съдилища, но само въз основа на писмена разпоредба, дадена от компетентния орган съгласно Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс.

 

 • В случите на международни Пратки страните допълнително спазват съответните правни разпоредби в областта на митническото законодателство, както и законодателството на държавите, на чиято територия се предоставят операции на Куриерски услуги и тези, транзитирани с пощенски пратки.

 

 • Пратките принадлежат на Подателя, докато не се доставят на Получателя. Дотогава Подателят има право да промени адреса, написан на тях или да спре Доставката на Пратката на Получателя, като дължи допълнително възнаграждение за това.

 

 • Подателите на Пратки носят отговорност пред Куриера за вреди, произтичащи от опасния характер на Пратки или тяхното съдържание, до размера на сумите, изплатени като обезщетение на третите лица, чиито Пратки са повредени в резултат на това.

 

 • Разпоредбите на настоящите Общи условия се допълват съответно с разпоредбите на действащото законодателство в областта, като Куриерът се задължава в своята дейност да спазва закона.

 

Приложение 1

Рекламационна претенция

 

Долуподписаните …………, с местожителство в ……………………, адрес …… ……, №… ……, Блок ………, Апартамент ………, Окръг / област ………. , Телефонен номер ……. … … …………………………………., E-mail …………………. ………………., в качеството на * …………… на ………… …

Искам да Ви информирам за следното:

На ……………… .., време …………, заявка с № на товарителница ………………………

Пакет /Плик (вярното се подчертава)

Тегло:

Възстановяване на:

Обявена стойност:

 1. Пратката не е получена от Получателя
 2. Пратката е доставена късно
 3. Пратката е достигнала Получателя повредена
 4. Други записи: ………………………….

Описание на събитието, което е предмет на рекламацията (факти, постъпки и причини): ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Претенции: С оглед на гореизложеното, искам доброволно уреждането на правоотношенията ни съгласно законовите разпоредби по отношение на предоставянето на Куриерски услуги, съответно изплащане на дължимото ми по закон и по договор с Куриера обезщетение.

Друг:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Избраният начин на плащане в случаите, когато рекламацията бъде основателна:

□ пари в брой

□ банков превод. Банкови данни: ………………………………………………………………………..

Данни за връзка с цел съобщаване на резултата от анализа на рекламацията (напр. електронна поща, адрес и т.н.):  ……………………………………………………………………..

Приложени документи**: ……………………………………………………………………………………………

Срокът за подаване на рекламацията е шест месеца от датата на приемане на пратката.

 

Дата: ……………………

Подпис: ………………..

 

* В случай на представител на Подателя или Получателя, следва да бъде приложено доказателството, предназначено да удостовери това качество;

** Всички документи, държани с цел доказване на предмета на рекламацията, могат да бъдат приложени към този формуляр.