Общи условия за участие в играта

 

“Зареди се с награди от Черния петък”

(период: 15.11.2023, 07:00 ч. 24.11.2023, 23:59 ч. )

 

 

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Организатор на играта “Зареди се с награди от Черния петък” (наричан по-долу “Играта”) е ДЕЛИВЪРИ СОЛЮШЪНС ЕООД (наричан по-долу “Организатор”) , ЕИК 206957949, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Младост 1, бул. „Цариградско шосе“ 40, ет.2,  представляван от Радослав Николаев Крумов – Управител

1.2. Играта ще се проведе съгласно разпоредбите на настоящите Общи условия  (наричани по-долу “Правила”), които са задължителни за всички лица, заявили участие в играта.

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА. Място на провеждане.

2.1.Играта стартира в 07:00 часа на 15.11.2023 г., и продължава до 23:59 часа на 24.11.2023 год.

2.2.Играта се организира и провежда на територията на Р България чрез официалната страница: https://sameday.bg/igra-easybox/.

 

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

3.1.Правилата за участие са достъпни безплатно за всеки  на уебсайта на https://sameday.bg/igra-easybox/и въз основа на изрично искане, заявено с имейл до z[email protected], могат да бъдат изпратени в електронен формат.

3.2.Организаторът си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта, като задължително уведомява участниците на официалната страницата на Играта: https://sameday.bg/igra-easybox/за промените, които влизат в сила от момента на публикуването им.

3.3. Организаторът има право да популяризира Играта посредством различни медийни канали.

 

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Има всяко физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години;

4.2. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и на подизпълнителите, участвали в организацията на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи) . В случай, че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, неговото право ще се счете за нищожно. „Деливъри Солюшънс“ ЕООД има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

4.3. С регистрацията и участието си в тази Игра, Участниците  потвърждават, чрез изрично действие, че са прочели, разбрали и приели изцяло и недвусмислено настоящите Правила и Приложението към него, както и че са съгласни със събирането и обработването на личните им данни.

4.4 Участието в Играта не е ангажирано с покупка на стоки или услуги.

 

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. За да участва в томбола за спечелването на награди, описани в чл. (6.1) от Организатора, участниците, които отговарят на условията, включени в разпоредбите на чл. 4  и  които са получатели на пратка, изпратена чрез Деливъри Солюшънс ЕООД трябва да следват следните стъпки:

5.1.1. Да изберат като метод на доставка услугата easybox (услуга за доставка на шкафчета) за пратката/пратките, които подлежат на доставка в периода  15.11.2023 г., 07:00 до 24.11.2023 г., 23:59 ч.

5.1.2. Да вземат пратката/пратките, доставена/и в избраното шкафче в рамките на максимум 4 (четири) часа от изпращането на съобщение за доставка.

5.1.3. Да се регистрират с телефонен номер на https://sameday.bg/igra-easybox/в рамките на срока на валидност на Играта – 15.11.2023 г., 07:00 – 24.11.2021 г., 23:59 ч.

5.2. След регистрация, участникът в Играта, ще бъде добавен към списък, от който ще бъде изтеглен жребиятпосредством номерата на товарителниците на всички негови пратки, отговарящи на критериите, описани съгласно чл. 5.

 

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Наградите в Играта ще бъдат осигурени от Организатора и ще се състоят от:

– 10 (десет) чифта слушалки AirPods Pro, втора генерация, (победителите ще бъдат изтеглени от списък с номера на товарителници на участницитe , отговарящи на критериите в чл.5 за всеки отделен ден на играта)

– Голяма награда  – 1 (един) Мобилен телефон Apple iPhone 15, ще бъде изтеглена от списъка с всички номера на товарителници от десетте дни на Играта, отговарящи на критериите по чл.5.

6.3. Организаторът ще предаде съответната награда на всеки от Участниците, определени за победители в Играта.

6.4. Парична равностойност или други предмети няма да бъде предоставена за присъдената награда, параметрите / характеристиките на наградата няма да могат да бъдат променяни и наградата не може да бъде заменена с други предмети.

 

 1. ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

7.1.Победителите (получатели на артикули, отговарящи на условията за участие в играта) ще бъдат определени чрез теглене на жребий до www.random.org и  обявени на официалните страници на Организатора в социалните мрежи на  7 декември 2023 г. За всяка от наградите ще бъде изтеглен 1(един) победител  и 2 (две) резерви.

 

7.2. За тегленето ще се използва само AWB (номер на товарителниците) на пратките, които са били получени в рамките на максимум 4 часа, считано от момента, в който Организаторът е изпратил съобщение, съдържащо код за получаване на пратка от easybox и пратки, чиито получател също отговаря на условията за участие, предвидени в чл. 4 и чл. 5 от настоящите Правила за участие.

7.5. След тегленето на жребия Организаторът ще се свърже по телефона с получателя на пратката, обявена за победител, в рамките на максимум 30 (тридесет) работни дни от определянето му, като използва предоставените от получателя данни за контакт, при регистрацията му в играта.

Организаторът първоначално ще се опита да се свърже с победителя, като се обади на телефонния номер максимум 3 (три) пъти, в 3 (три) различни дни и по различно време, между 9.00 часа и 17.00 часа. Ако по причини, независещи от волята на Организатора,  е невъзможнода се свърже с победителя при посочените условия (телефонът е изключен или не отговаря на никое от обажданията), то той ще бъде обявен за недействителен и ще загуби правото си на наградата, а изтеглените 2 (двама) участника ще бъдат призовани като резерви, по реда на тегленето.

7.6. Ако след контакт с победителя се установи, че той не отговаря на условията за участие в Играта, както и че  не са покрити условията в чл. 4 и чл. 5, или той откаже да получи наградата, или откаже да предостави данните, необходими за изпращане на наградата, този победител ще бъде дисквалифициран  и ще загуби правото си на наградата, а изтеглените други двама  участника ще бъдат призовани като резерви, по реда на теглене.

 

7.7. Наградата ще бъде изпратена на победителя от Организатора на посочения от него адрес за доставка и ще бъде предадена въз основа на приемо-предавателен протокол. Победителят ще представи на куриера валиден документ за самоличност, за да потвърди самоличността и възрастта си и ще подпише приемо-предавателния протокол на спечелената награда. Отказът да се представи документ за самоличност, с който да се удостовери изпълнението на условията за участие или да се подпише протокол за предаване и получаване на наградата, води до дисквалифициране на победителя и до загуба на правото върху наградата, а изтеглените двама участника ще бъдат извикани като резерви, по реда на тегленето.

 

 1. АЛТЕРНАТИВИ НА НАГРАДИТЕ

Победителите не могат да избират дали да получат стойността на наградата в пари или други предмети, нито могат да поискат промени в характеристиките на наградата.

 

 1. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Имената на победителите и присъдените награди ще бъдат публикувани на https://sameday.bg/igra-easybox/.

 1. МИТА И ДАНЪЦИ

Съгласно чл. 65, ал.7 от ЗДДФЛ, в случай че наградата е на стойност над 100,00 лв. с ДДС, Организаторът, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, от името на печелившия участник и за своя сметка, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившият участник доброволно, инфомирано и свободно предоставя личните си данни за попълване на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.. Организаторът не носи отговорност за плащането на други данъци, мита, финансови задължения, свързани с предложената награда, които са отговорност на победителя.

 

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И НЕПРЕДВИДИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Във всяка ситуация на непреодолима сила или случайно събитие, както е определено от българското законодателство, което предотвратява или забавя, изцяло или частично, изпълнението и продължаването на Играта, Организаторът ще бъде освободен от отговорност за изпълнението на задълженията си за периода, в който това изпълнение ще бъде предотвратено. Ако продължителността на форсмажорния случай или случайното събитие надвиши 10 дни, Организаторът може да реши да прекрати Кампанията, като уведоми участниците чрез публикуване на съобщение на страницата https://sameday.bg/igra-easybox/

 

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. С участието си в настоящата Игра, Участниците се съгласяват, че личните им данни ще бъдат обработвани за целите на провеждането на Играта “Зареди се с награди за Черния петък” за срока на провеждането й и за целите на предаване на наградите, съгласно Приложение 1 към настоящите Правила.

 

 

 

 1. 14. СПОРОВЕ

14.1. Всякакви недоразумения между Организатора и участниците в Играта ще бъдат уредени по взаимно съгласие , ако това не е възможно, спорът ще се отнесе пред компетентните български съдилища в гр.  София, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

 

 

 1. ОБЖАЛВАНЕ

Писменото искане на участниците в Играта за уведомяване на Организатора за неспазването на настоящите Правила може да бъде изпратено до Организатора в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от публикуването на имената на победителите, като всяко уведомление в тази връзка, подадено след изтичане на горепосочения срок,  ще се счита за нищожно. Жалбите, подадени по надлежния ред, се разглеждат в срок от 15 (петнадесет) дни.

 

 1. ДРУГИ ПРАВИЛА

В случай на опит или измама на ИТ системата, злоупотреба или действия, насочени срещу Организатора или неговите партньори, Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за коригиране на ситуацията и да потърси отговорност от виновните по силата на закона, включително, но не само, дисквалификация на Участниците в Играта.

Организаторът не поема отговорност за невъзможността да участва в тези Правила поради софтуерни грешки или поради причини, които не зависят пряко от него, като технически неизправности на доставчика на интернет услуги и т.н.

Организаторът ще предприеме всички необходими мерки за провеждане на Играта при нормални условия, както са представени, но не поема отговорност за евентуални недоволства, оплаквания на участниците, които не касаят нарушения на действащата нормативна уредба. Ако носителят на наградата е лице, което не е дееспособно, той/тя има право да получи  наградата само чрез назначения попечител, който е длъжен да декларира качеството си на попечител, с което Организаторът се освобождава от всякаква отговорност, произтичаща от присъждането на съответната награда, както и от изплащането на всякакви щети или претенции от всякакъв вид, свързани със съответната награда и участие в този конкурс.

Ако наградата не може да бъде присъдена, тя остава притежание на Организатора, който може свободно да се разпорежда с нея по начин, който счита за необходим или подходящ за неговите интереси.

 

Организатор

 

ДЕЛИВЪРИ СОЛЮШЪНС ЕООД