Правила и условия за предоставяне на национални пощенски услуги чрез шкафчета/ easybox

Чрез тази услуга Sameday предлага на своите клиенти оптимално решение за бърза доставка на малки и средни пощенски пратки (колети) чрез напълно автоматизирана система за доставка, съответно чрез автоматизирани шкафчета за колетни пратки на Easybox , състоящи се от автоматичен терминал, изработен от метал , под формата на шкаф с няколко отделения за съхранение (кутии), обезопасени по много начини, достъпни за клиенти 24/7 на базата на код.

Характеристики и предимства на шкафа/easybox:

            предоставя информация на получателите чрез SMS и e-mail – в момента на зареждане на пратките в кутиите (отделенията) на шкафа, относно данните за достъп до шкафа

            осигурява достъп на получателите до доставените колети, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в зависимост от местоположението на шкафа и стратегическото им местоположение, според информацията на страницата https://sameday.bg/начини-на-опаковане/

             Предлага възможност на подателите да зареждат пратките си в мрежата на Sameday чрез Easybox, с товарителници, които предварително са генерирани чрез приложението eAWB.

            разполага с дисплей, който позволява на клиентите достъп до кутиите им въз основа на QR КОД или ПИН

            шкафа е оборудван с електронни брави и вградена система за видеонаблюдение

            може да се използва както за доставка на колети до получателите, така и за връщането им на подателите.

            има следните компоненти и размери:

o            Стандартен шкаф с размери (Д*Ш*В) 350 *80*215 см., който се състои от 5 (пет) колони за съхранение и 1 (една) техническа колона, съдържаща система за плащане на банкомат, QR скенер, PIN за потвърждение.

o            Една колона за съхранение, която се състои от 10 (десет) кутии със следните размери: 2 (две) големи кутии: 445 x 390 x 470 мм.; 3 (три) средни кутии; 445 x 200 x 470 мм. и 5 (пет) малки кутии: 445 x 100 x 470 мм.

            Максималното допустимото тегло на пратка, взета от шкафа е 20 кг.

Индикации – Потребителите на услугите, предлагани от Sameday чрез шкафчетата, трябва да вземат предвид следните индикации:

            да не оставят отворени вратите на кутиите (отделенията) на шкафа

            да не оставят/забравят лични вещи в шкафа (банкова карта, портфейл, ключове и др.)

            да не доставят – чрез шкафа – празни колети или съдържащи стоки, различни от тези, които подлежaт на връщане на клиентите на Sameday

            да не отбелязват – чрез селекции, управлявани на дисплея на шкафа – действия, които не се извършват или които не са точни

            в случай на поръчки, съдържащи един или повече колети, групирани в една и съща кутия, клиентът има задължението да се запознае внимателно с информацията, предоставена на дисплея на шкафа, преди да вземе колетите, а също така клиентът трябва да се увери, че вътрешността на кутията е празна, преди да затвори вратата на кутията и да завърши процеса на доставка.

            на получателите е забранено да връщат към easybox колети със статус “връщане”, без изрично да са поискали предоставянето на нова услуга, свързана с тази организация на потока.

Такива колети не се считат за пощенски пратки, за тях няма да има никаква информация в компютърната система Sameday, въз основа на която колетът може да бъде обработен в мрежата на Sameday и в заключение тези колети със статус „връщане“ ще бъдат третирани като продукти, изоставени в шкафа от получателя.

            При пратки със статус “връщане”, за които е направена сервизна заявка, при зареждането им в шкафа, клиентът има задължението да се запознае внимателно с информацията, изобразена на дисплея на шкафа, и да се увери, че доставката на пратката е направена правилно (съответно в кутията, разпределена от системата), независимо дали има една или повече отворени кутии.

Условия – Потребителите на услугите, предлагани от Sameday чрез шкафчета, трябва да имат предвид следните условия:

            Sameday, в качеството си на доставчик на пощенски и куриерски услуги, не поема никаква отговорност към клиенти/Бенефициенти и платци на услуги, поръчани и извършени чрез шкафчетата, за каквито и да е преки или косвени щети, които те могат да понесат в резултат на неспазване на горните разпоредби.

            Когато Бенефициентът на услуга, в качеството си на изпращач, поиска доставка, препращане или връщане на пратка от получателя (и/или от трети страни) чрез шкафчетата, Бенефициентът има задължението да предаде на получателя (и/или трети страни) транспортния документ/AWB, свързан с колета, който е предмет на услугата, както и методите на опаковане на колета, публикувани на страницата https://sameday.ro/modalitati-de-ambalare/

            Изпращачът е отговорен за спазването на размерите на пратката, за подходящата опаковка (вътрешна и външна) и правилното маркиране, така че съдържанието да не бъде засегнато (нито по време на транспортиране, нито през периода, в който пратката е съхранявана в шкафа).

            Ако пакетът не отговаря на размерите на гардеробната кутия, както е посочено по-горе, пакетът ще бъде автоматично класифициран и доставен на базата на услугата „Доставка от шкафче до дома“ (доставка до местоназначението, на адрес, посочен от получателя, чрез куриер Sameday), като услугата се таксува според тарифата за услугата „Доставка от шкафче до дома“.

            Sameday не поема отговорност за съдържанието на пакета, пакетът се зарежда или доставя на получателя чрез шкафа, само ако е затворен и запечатан.

            В ситуация, в която опаковането и/или маркирането на колета не е извършено правилно, отговорността за повредата, щетите, причинени на шкафа и/или операционната му система, на лицата или на другите колети в шкафа принадлежи изключително на бенефициента/изпращача.

Продуктите със специален характер (козметични продукти, батерии, нетрайни хранителни продукти) трябва да отговарят на „Методи на опаковане и ограничения при транспортиране чрез шкафове“, публикувани на страницата https://sameday.ro/modalitati-de-ambalare/.

Срокове за доставка на пратки чрез шкафчета:

            Периодът от време, в който получателят на колет може да го вземе от шкафа, е максимум 36 часа, изчислен от получаването на SMS, който го информира за зареждането на пратката в шкафа в същия ден, с изключение на периодите на натовареност (Черен петък , Коледа, Великден и др.), когато периодът на получаване е максимум 24 часа. Ако получателят не вземе пакета в посочения по-горе срок, Sameday ще върне пакета на подателя, като подателят поема разходите, свързани с връщането.

            Пратката се достава чрез шкафа, посочен на AWB от подателя, само доколкото избраният шкаф е наличен и има необходимото свободно място за вземане и предаване на пратката. В случай, че към момента на доставка на пакета избраното шкафче има зает максимален капацитет за зареждане, пакетът ще бъде пренасочен към друг шкаф в близост до първоначално избрания шкаф за доставка и упоменат на AWB. Получателят на пакета се информира за всички аспекти, свързани с оперативния поток на пакета чрез SMS (както преди пакетът да бъде пренасочен към друг шкаф, така и след реалното му пренасочване).

            Доставката на пратка чрез шкаф се извършва всеки ден от седмицата, 24/7.

            След като Sameday зареди пратката в шкафа, получателят се информира както чрез имейл, така и чрез SMS за информацията, от която се нуждае, за да има достъп до шкафа, за да вземе пратката (QR код и SMS, който ще съдържа код PIN).

Сканирането на QR кода от получателя или въвеждането на ПИН кода в електронната система на техническата колона на шкафа ще отключи кутията, в която се съхранява пратката. Процесът на вземане на пратката от получателя завършва, след като получателят затвори вратата на кутията, в която е била съхранявана пратката, и чрез цифрово маркиране на екрана и завършване на процеса на вземане на пратката на местоназначението.

Плащането на услугите се извършва чрез шкафчето

            Услугите с наложен платеж могат да се заплащат само с банкова карта, през ПОС терминал на easybox, преди пратката да бъде взета реално от шкафа.

            Някои шкафчета не позволяват плащане при доставка на колета с банкова карта.

Изключения от отговорността на Sameday

Sameday не поема отговорност в следните ситуации:

            Получателят не е завършил процеса на вземане на пакета от шкафа, както е посочено по-горе.

            Получателят не взима всички пратки, заредени в кутията и предназначени за него.

            Пратката се взема от трето лице, което има достъп до използваната кутия, и процесът на доставка е завършен.

            Получателят зарежда лични вещи в кутията.

            Получателят зарежда (за да върне колет) кутията на шкафа, в която е намерил колет, оставен неприбран от предишна непълно доставена партида и процесът на получаване е завършен.

            В случай на жалби и уведомления, Sameday ще извърши вътрешни разследвания и ще изпрати решението си на клиента и ако такова решение бъде доказано  с помощта на видео изображения, съхранени чрез видеосистемата, инсталирана на шкафа, те могат да бъдат разкрити само в правно-процесуална рамка, в съответствие с регламентите GDPR (Европейското законодателство за защита на личните данни).

            Колетите са опаковани в опаковки с надписи, които противоречат на обществения ред или добрите нрави, или колетите се състоят от стоки, които противоречат на обществения ред или добрите нрави, ако се доставят неопаковани или в прозрачна опаковка. *

            Пратките са със стари етикети или надписи, които не са премахнати. *

            Колетите не отговарят на максимално допустимите размери и тегло. **

* Подателят/Бенефициентът носи цялата отговорност за това, дали пакетът е правилно опакован отвътре и отвън.

** Подателят/Бенефициентът е единственият отговорен за проверката на размерите и максималното тегло на пратката.

Методи на опаковане. Стоки, забранени и ограничени за транспортиране чрез шкафчета

Sameday, в качеството си на доставчик на пощенски и куриерски услуги, иска да предотврати ситуации, при които взетите пощенски пратки (колети) могат да бъдат повредени, когато преминават през пощенската мрежа от шкафчета.

В тази ситуация нашите партньори трябва да гарантират, че пощенските пратки, предадени на Sameday за транспортиране и които трябва да бъдат доставени чрез шкафчета, са опаковани съгласно следните спецификации, намерени на страницата https://sameday.bg/начини-на-опаковане/

Забранени за транспорт стоки, с доставка чрез шкафчета

            Козметични продукти

            Тютюневи изделия

            Огнестрелни оръжия или огнестрелни оръжия в разглобен вид, боеприпаси за огнестрелни оръжия – независимо от вид, форма или калибър

            Експлозивни материали, токсични газове

            Нетрайни продукти

            Отпадъци

            Скъпоценни камъни, бижута от благороден метал

            Слитъци от всякакъв благороден метал

            Ценности (кожи, часовници, картини, икони, колекционерски монети и др.)

            Пари

            Акумулатори за втомобилни /Батерии за обща употреба

            Произведения на изкуството, антики, чекове, готови за използване кредитни карти, пощенски марки, валидни телефонни карти

            Наркотици

            Човешки органи

            Живи или мъртви животни

            Човешки останки, включително пепел.

Вещества, забранени за превоз

            Токсични вещества

            Инфекциозни вещества

            Радиоактивни вещества

            Газове (запалими, токсични, незапалими)

            Вещества, подлежащи на самозапалване

            Вещества, които отделят запалими газове при контакт с вода

            Органични пероксиди

            Корозивни вещества

            Вещества, класифицирани като „Опасни вещества“ и/или ADR („Европейско споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари“).

 

Terms and Conditions for the provision of national postal services via locker/easybox systems

Through these services, Sameday offers its customers an optimal solution for fast delivery of small and medium-sized postal items (parcels) through a fully automated delivery system, respectively through Easybox locker-type automatic machines, consisting of an automatic terminal, made of metal, in the shape of a cabinet containing several storage compartments (boxes), secured in multiple ways, accessible to customers 24/7 based on a code.

Locker/easybox features and benefits:

            ensures the information of the recipients via SMS and email – at the time of loading the parcels in the boxes (compartments) of the locker, regarding the access data of the locker

            ensures the recipients’ access to the delivered parcels, 24/7, depending on the location of the locker and their strategic location, according to the information available on https://sameday.ro/modalitati-de-ambalare/

            is equipped with a display that allows customers access to its boxes based on a QR CODE or PIN

            it is equipped with electronic locks and an integrated video surveillance system

            it can be used both for the delivery of parcels to the recipients, and for their return to the senders.

            it has the following components and dimensions:

o            A standard locker has the dimensions (L*W*H) 350*80*215 cm and consists of 5 (five) storage columns and 1 (one) technical column, containing the ATM payment system, QR scan, PIN confirmation

o            A storage column consists of 10 (ten) boxes with the following dimensions: 2 (two) large boxes: 445 x 390 x 470 mm; 3 (three) medium-sized boxes; 445 x 200 x 470 mm and 5 (five) small-sized boxes: 445 x 100 x 470 mm

            The maximum permissible weight of a parcel picked up via lockers is 20 kg.

 

Directions – The users of the services offered by Sameday via lockers must consider the following directions:

            not to leave the doors of the storage boxes (compartments) of lockers open

            not to leave/forget personal items in lockers (bank card, wallet, keys, etc.)

            not to deliver – via lockers – parcels which are empty or contain goods other than those covered by the return to Sameday customers

            not to mark – through selections operated on the locker display – actions that they do not perform or which are not accurate

            in the case of orders that contain one or more parcels consolidated in the same box, the customer is required to carefully read the information provided on the display of the locker before picking up the parcels and, in addition, the customer must ensure that the box is empty before closing its door and completing the delivery process.

            recipients are prohibited from returning to easybox “return” status parcels without having expressly requested the performance of a new service, related to this flow logic.

Such parcels are not considered postal items, they will not have any information in the Sameday IT system on the basis of which the parcel can be processed in the Sameday network and, in conclusion, these “return” status parcels will be treated as products abandoned in the locker by the recipient.

            In the case of “return” status parcels, for which a service order was placed, upon loading them into the locker, the customer is required to carefully read the information on the locker display and to ensure that the parcel is delivered correctly (respectively in the box allocated by the system), regardless of whether or not there is one or more boxes already open.

Conditions – The users of the services offered by Sameday via lockers must consider the following conditions:

            Sameday, as a provider of postal and courier services, assumes no liability towards customers/Beneficiaries and payers of the services contracted and performed via lockers for any of the direct or indirect damages they may incur as a result of the failure to comply with the provisions above.

            When the Beneficiary of a service, as a sender, requests the delivery, forwarding or return of a parcel from the recipient (and/or from third parties) via lockers, the Beneficiary is required to transmit to the recipient (and/or to the third parties) the transport document/AWB related to the parcel covered by the service, as well as the parcel packaging methods, posted on the website https://sameday.ro/modalitati-de-ambalare/

            The sender is responsible for observing the dimensions of the parcel, for the appropriate packaging (inside and outside) and correct marking thereof, so that the content is not affected (both during the transport and during the period in which it is stored in lockers).

            If a parcel is not compliant with the dimensions of a locker box, as mentioned above, the parcel will be automatically classified and delivered based on the service “Locker to Home Delivery” (delivery to the destination, to the address specified by the recipient, via the Sameday courier), and the service will be charged according to the “Locker to Home Delivery” service charge.

            Sameday assumes no liability for the contents of the parcel, and the parcel is loaded or delivered to the recipient, via lockers, only if closed and sealed.

            If the parcel is not properly packaged and/or marked, the responsibility for the damage, the damage caused to the locker and/or its operating system, to the persons, or to the other parcels in the locker rests exclusively with the Beneficiary/sender.

Special products (cosmetic products, batteries, non-perishable food products) must observe the “Packaging methods and restrictions for transport via lockers”, posted on the website https://sameday.ro/modalitati-de-ambalare/.

Delivery times of parcels via lockers:

            The period of time in which the recipient of a parcel can pick it up from a locker is of maximum 36 hours calculated from the receipt of the SMS informing about Sameday’s loading of the parcel in a locker, with the exception of periods with operational loading (Black Friday, Christmas, Easter, etc.) when the picking up time limit is of maximum 24 hours. If the recipient does not pick up the parcel within the time limit specified above, Sameday will return the parcel to the sender, and the sender will bear the costs for the return.

            A parcel is delivered through the locker indicated on the AWB by the sender, only if the chosen locker is available and has the free space required for the picking up and delivery of the parcel.  In the event that, at the time of delivery of the parcel, the selected locker has the maximum loading capacity occupied, the parcel will be forwarded to another locker in the vicinity of the delivery locker initially selected and entered on the AWB. The recipient of the parcel is informed about all the aspects related to the operational flow of the parcel or via SMS, (both before the forwarding of the parcel to another locker, as well as after its actual forwarding).

            A parcel can be delivered via lockers every day of the week, 24/7.

            After the loading by Sameday of the parcel into the locker, the recipient is informed both by email and SMS about the information he/she needs to have access to the locker in order to pick up the parcel (QR code and an SMS containing the PIN code).

The scanning of the QR code by the recipient or the entering of the PIN code in the electronic system in the technical column of the locker will unlock the box where the parcel is stored. The process of picking up the parcel by the recipient is completed by ensuring that the recipient closes the door of the box where the parcel was stored and by digitally ticking the screen and completing the process of picking up the parcel at the destination.

Payment of services performed via lockers

            The cash on delivery services can only be paid using a bank card, through the easybox POS terminal, before the actual picking up of the parcel from the locker.

            Some lockers do not allow payment upon delivery of the parcel by bank card.

Exclusions of the liability of Sameday

Sameday assumes no liability in the following situations:

            The recipient does not complete the process of picking up the parcel from the locker as provided above.

            The recipient does not pick up all the parcels loaded in the box and which are intended for him/her.

            The parcel is picked up by a third party who has been given access to the box used, and the delivery process is completed.

            The recipient loads personal items into the box.

            The recipient loads (in order to return a parcel) the locker box where he/she found a parcel left unpicked from a previously incompletely delivered consignment, and the pickup process has been completed.

            In the case of any complaint and notifications, Sameday will carry out internal investigations and send its resolution to the customer, and if such resolution is proven through the video images stored by the video system installed on the locker, these can only be disclosed in a legal procedural framework, in compliance with the GDPR regulations (the European legislation on the protection of personal data).

            The parcels are packed in packaging with inscriptions that are against public order or good morals, or the parcels consist of goods that are against public order or good morals, if they are delivered unpacked or in transparent packaging. *

            The parcels have old labels or inscriptions that have not been removed. *

            The parcels do not observe the dimensions and the maximum allowed weight. **

* The Sender/Beneficiary is solely responsible for ensuring the adequate packaging on the inside and outside of the parcel.

** The Sender/Beneficiary is solely responsible for checking the dimensions and maximum allowed weight of the parcel.

Packaging methods. Goods prohibited and restricted for transport via lockers

Sameday, as a provider of postal and courier services, wishes to prevent situations in which postal items (parcels) picked up can be damaged when they transit the postal network of lockers.

In this case, our partners must ensure that the postal items handed over to Sameday for transport and which are to be delivered via lockers are packed according to the following specifications, found on the website https://sameday.bg/начини-на-опаковане/.

Goods prohibited for transport, to be delivered via lockers

            Cosmetic products

            Tobacco products

            Firearms or disassembled firearms, ammunition for firearms – regardless of type, shape or calibre

            Explosive materials, toxic gases

            Perishable products

            Waste

            Precious stones, jewellery made of precious metals

            Ingots of any precious metal

            Valuables (furs, watches, paintings, icons, collectible coins, etc)

            Money

            Car batteries / General purpose batteries

            Artwork, antiques, cheques, ready-to-use credit cards, postage stamps, valid phone cards

            Drugs

            Human organs

            Live or dead animals

            Human remains, including ashes

Substances prohibited for transport

            Toxic substances

            Infectious substances

            Radioactive substances

            Gases (flammable, toxic, non-flammable)

            Substances subject to spontaneous combustion

            Substances which release flammable gas in contact with water

            Organic peroxides

            Corrosive substances

            Substances classified as “Dangerous substances” and/or ADR (“The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”).